Regulamin

§ 1 . Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług odpłatnych oraz nieodpłatnych drogą
elektroniczną przez Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
Matematycznego i Komputerowego (ICM UW), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927
Warszawa, posiadający osobowość prawną na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), NIP 525-001-12-
66, REGON 000001258.

2. Serwis meteo.pl i podległe mu strony są prowadzone w ramach prac badawczych, rozwojowych
i wdrożeniowych Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego
i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Adres do korespondencji: ICM UW, ul. Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa, e-mail:
meteo@icm.edu.pl.

4. Regulamin Serwisu opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom na podstawie art. 8
ust.1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2019r.
Poz. 123 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”.

5. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w Serwisie www.meteo.pl oraz serwisach
powiązanych w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści oraz w
siedzibie ICM UW, wskazanej w ust. 3 powyżej.

6. Szczegółowy sposób przetwarzania danych osobowych opisany został w § 9 niniejszego
Regulaminu.

7. ICM UW zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie Serwisu.

§ 2 . Definicje użytych pojęć

Administrator – osoba będąca administratorem Serwisu i podległych mu stron,

Aplikacja – oprogramowanie umieszczone w serwisie meteo.pl mające na celu umożliwienie
automatycznego pobierania przetworzonych danych meteorologicznych,

ICM UW – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego,
Uniwersytet Warszawski,

Konto – konto Użytkownika utworzone w wyniku rejestracji w Serwisie.

Serwis meteo.pl – domena meteo.pl wraz z całą zawartością (w tym podległymi stronami),

Regulamin Serwisu– niniejszy regulamin.

Umowa – umowa usług odpłatnych świadczonych drogą elektroniczną zawarta pomiędzy ICM UW a
Użytkownikiem.

Usługi – bezpłatne i odpłatne usługi świadczone przez ICM UW w ramach Serwisów,

Usługobiorca lub Użytkownik– pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która poprzez
akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do usług oferowanych przez serwis meteo.pl. Użytkownikiem
może być również osoba małoletnia i osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych,
pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

§ 3. Warunki ogólne świadczenia usług

1. Regulamin określa zasady nieodpłatnego oraz odpłatnego korzystania przez Użytkowników z
Serwisu meteo.pl, jak również prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności
Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności ICM UW. W
kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

2. Produkty dostępne za pomocą serwisu powstały na podstawie numerycznych prognoz
meteorologicznych i scenariuszy klimatycznych. Prognozy meteorologiczne są wynikiem
modelowania matematycznego i z założenia nie są tożsame z warunkami rzeczywistymi.
ICM UW nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ewentualnie poniesione przez
Usługobiorcę lub osoby trzecie straty i utracone korzyści, wynikające z korzystania z
Serwisu.

3. Serwis meteo.pl zawiera usługi odpłatne i bezpłatne.

4. Usługi nieodpłatne z uwzględnieniem § 3 pkt. 12,13,14,15,16 obejmują:
a) wizualizacje prognozy pogody w postaci wykresów (meteogramów) na bazie wybranych
parametrów meteorologicznych
b) wizualizacje w postaci map statycznych i dynamicznych.

5. Usługi płatne udostępniane są zgodnie z § 4-8 niniejszego Regulaminu .

6. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym
prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz do przestrzegania zasad wskazanych w
Regulaminie.

7. Każdy Użytkownik Serwisu meteo.pl ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań.

8. Uzyskanie dostępu do płatnych zasobów Serwisu wymaga rejestracji przez Użytkownika w Serwisie i wyboru usługi odpłatnej.

9. Udostępnienie prognoz i produktów na nich opartych nie odbywa się na zasadzie
wyłączności, w szczególności Usługobiorca nie jest wyłącznym użytkownikiem prognoz i
produktów na nich opartych.

10. Korzystanie z prognoz i produktów generowanych przez Serwis nie przenosi praw autorskich
do korzystania i rozporządzania metodologią i technikami opracowywania prognoz i
produktów.

11. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu meteo.pl nie stanowią oferty w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

12. Wykorzystywanie danych pochodzących z Serwisu jest dozwolone jedynie dla celów
niekomercyjnych i z podaniem źródła.

13. Zautomatyzowane pobieranie treści publikowanych w Serwisie meteo.pl możliwe jest
wyłącznie na podstawie pisemnego porozumienia z ICM UW.

14. Użycie danych do działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 3 ustawy z dnia 6 marca
2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.) w tym publikacja
danych w dziennikach, czasopismach, magazynach, jak i na stronach internetowych,
zawierających reklamy wymaga pisemnego porozumienia z ICM UW.

15. Tworzenie płatnych aplikacji mobilnych lub aplikacji zawierających reklamy opartych o dane
pochodzące z serwisu wymaga pisemnej zgody ICM UW.

16. Udostępnianie bezpłatnych aplikacji mobilnych opartych na danych pochodzących z Serwisu
meteo.pl na stronach zawierających reklamy wymaga pisemnego porozumienia z ICM UW.

17. ICM UW zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych oraz innych przerw
lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu mogących powodować utrudnienia lub
uniemożliwienie Usługobiorcy korzystania z Serwisu.

18. Usługi meteo.pl umożliwiające dostęp do wybranych produktów są dedykowane
użytkownikom zainteresowanym wykorzystaniem danych archiwalnych oraz bieżących,
jednak nie zapewniają operacyjnego, nieprzerwanego dostępu do bazy danych.

19. ICM UW ma prawo zmiany Regulaminu m.in. w związku ze zmianą funkcjonalności
Serwisu meteo.pl, w szczególności poprzez:
1) ułatwienie Użytkownikom korzystania z Serwisu,
2) wprowadzenie nowych funkcji do Serwisu,
3) usunięcie funkcjonalności, których ICM UW nie może utrzymać z powodów
technicznych lub innych,
4) ICM UW ma prawo zmiany Regulaminu również w celu dostosowania Regulaminu do
obowiązujących przepisów prawa.

20. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Serwisu będą rozstrzygane przez polskie sądy
powszechne zgodnie z polskim prawem.

21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2019.

§ 4. Rejestracja w Serwisie

1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i dobrowolna. W wyniku rejestracji w Serwisie
dokonanej przez Użytkownika zostaje utworzone konto Użytkownika.

2. Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci internet i
zainstalowaną aktualną przeglądarką stron internetowych z włączoną obsługą ciasteczek
(cookies) i obsługą JavaScript.

3. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkowania poprzez wypełnienie formularza i przebiega
w następujący sposób:
a) akceptacja Regulaminu Serwisu poprzez elektroniczne złożenie przez Użytkownika
oświadczenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim
zawarte;
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez ICM UW niezbędnych danych osobowych;
c) podanie niżej wymienionych danych niezbędnych do identyfikacji:
• login,
• e-mail,
• hasło,
• wpisanie danych niezbędnych do wystawienia i przesłania faktury (dane firmy: pełna
nazwa i adres oraz numer NIP); brak wskazania danych do wystawienia faktury jest
jednoznaczną i trwałą deklaracją dotyczącą niewystawianie faktury.

4. Weryfikacja Użytkownika przebiega w następujący sposób:
a) po dokonanej przez Użytkownika rejestracji w Serwisie na podany przez niego adres email
Użytkownik otrzymuje automatyczną odpowiedź zawierającą link aktywacyjny oraz
login,
b) w przypadku nieotrzymania linku aktywacyjnego Użytkownik powinien skontaktować się
z Serwisem pod adresem meteo@icm.edu.pl,
c) wejście przez Użytkownika na link aktywacyjny, wpisanie loginu i hasła kończy proces
rejestracji w Serwisie.

5. Do czasu dokonania weryfikacji dostęp do Serwisu jest niemożliwy. Pomyślna weryfikacja
kończy rejestrację w Serwisie i skutkuje założeniem Konta z możliwością korzystania z
Usługi.

6. Dostęp do Konta Użytkownika zabezpieczony jest hasłem. ICM UW nie ponosi
odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika danych logowania osobom
trzecim.

7. Użytkownik może zmieniać swoje dane logując się do Konta.

8. ICM UW zastrzega sobie prawo do blokowania Użytkowników oraz wprowadzenia
ograniczeń dostępu w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu.

§ 5. Formy płatności

1. Każdorazowe dokonanie płatności jest jednoznaczne z zawarciem Umowy na warunkach
określonych w Regulaminie Serwisu.

2. Ceny Usług są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podawane są w złotych polskich.
Ceny są wiążące w chwili zawarcia Umowy i do czasu wyczerpania pełnej kwoty płatności.

3. Płatność następuje z góry i jest warunkiem niezbędnym do uzyskania dostępu do wybranych
treści. Jednorazowe doładowanie konta Użytkownika (jednorazowa transakcja płatnicza) nie
może być mniejsza niż 5 PLN. Po dokonaniu przelewu konto użytkownika zostaje zasilone
środkami, które mogą zostać wykorzystane przez kolejnych 12 miesięcy.

4. Płatność jest dokonywana online (PayU) – w formie płatności elektronicznej (przelew online
lub karta kredytowa) obsługiwana przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań,
przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję
Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w
całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495,
REGON300523444.

5. ICM UW zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Usług. Informacja o ich
zmianie będzie publikowana w Serwisie.

6. Zmiany cen obowiązują od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego
Serwisu.

§ 6. Reklamacje

1. Przedmiotem reklamacji może być w szczególności brak dostępu do Serwisu, za wyjątkiem
ogłoszonych w Serwisie przerw technicznych.

2. ICM UW odpowiada za wady na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Reklamacje, można złożyć drogą mailową na adres: meteo@icm.edu.pl w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a
w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby
upoważnionej do reprezentowania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją),
b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
c) żądanie Użytkownika.

5. ICM UW rozpoznaje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania i przesyła powiadamianie o sposobie dalszego postępowania na adres e-mail
Użytkownika wskazany na jego Koncie.

6. Jeżeli w ciągu 30 dni ICM UW nie ustosunkuje się do żądań Użytkownika, oznacza to, iż
uznało żądania za uzasadnione.

§ 7. Wypowiedzenie umowy

1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów
w trakcie okresu wypowiedzenia trwającego 30 dni.

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Użytkowania, ICM UW nie dokonuje zwrotu
wniesionej przez Użytkownika płatności. Użytkownik ma prawo korzystać z Usługi do
wyczerpania pełnej kwoty wniesionej płatności z zastrzeżeniem §8 ust.6.

3. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika może być złożone w dowolny sposób,
zapewniający jednak ICM UW możliwość zapoznania się z jego treścią, w szczególności na
adres meteo@icm.edu.pl.

§ 8. Odstąpienie od umowy
(dotyczy umów konsumenckich)

1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem,

2. Prawo odstąpienia od Umowy nie będzie przysługiwać Użytkownikowi, który pobrał treści z
Serwisu.

3. Rozpoczęcie pobierania treści z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na spełnienie
świadczenia oraz utratą prawa do odstąpienia od Umowy.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający
jednak ICM UW możliwość zapoznania się z jego treścią, w szczególności na adres
meteo@icm.edu.pl.

5. ICM UW bez zbędnej zwłoki zwróci Użytkownikowi dokonaną przez niego płatność.

6. W przypadku skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z prawa do
wypowiedzenia Umowy o którym mowa w §8 płatność niewykorzystana do dnia rozwiązania
Umowy zostaje zwrócona na wskazane przez niego konto bankowe.

§ 9. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika serwisu meteo.pl (Serwis) jest Uniwersytet
Warszawski (UW) z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@adm.uw.edu.pl.

3. Dane osobowe Użytkownika Serwisu będą przetwarzane w celu świadczenia usług za
pośrednictwem Serwisu tzn.:
a) w celu założenia konta w Serwisie,
b) w celu rozliczenia usług w przypadku korzystania płatnych usług Serwisu.
c) w celu zbierania statystyk korzystania z Serwisu i jego funkcjonowania – pliki cookies –
ust. 7. niniejszej Klauzuli
d) w celu spersonalizowania dostarczanych treści reklam – pliki cookies - patrz ust. 7. pkt b)
niniejszej Klauzuli.

4. Dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie - art. 6 ust. 1 lit. a)
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), dalej RODO. Dane Użytkownika korzystającego z płatnych usług Serwisu
przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

5. Podanie danych osobowych w zakresie założenia konta Użytkownika jest dobrowolne, w
przypadku niepodania danych, Użytkownik nie będzie mógł korzystać z Serwisu. Podanie
danych w przypadku usług płatnych jest obligatoryjne i niezbędne do wykonania umowy,
niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości skorzystania z usług.

6. Dane osobowe w przypadku usług płatnych Serwisu są udostępniane podmiotom, które
realizują płatności online: PayU z którymi Uniwersytet Warszawski ma podpisaną umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa. Dane zawarte w plikach cookies udostępniane są firmie Publishers Revenue
Optimization, o czym w Ust. 7 pkt b) niniejszej Klauzuli.

7. Serwis meteo.pl i strony w poddomenach meteo.pl używają plików cookies.
a) Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, gromadzenia
informacji statystycznych oraz ułatwiają Użytkownikom korzystanie z Serwisu. Szczegóły
dotyczące polityki cookies na UW dostępne są pod adresem: http://www.uw.edu.pl/politykaobslugi-
cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw/.
b) Pliki cookies zbierane w trakcie korzystania z Serwisu są udostępniane firmie Publishers
Revenue Optimization Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu , przy ul. Braci Gierymskich 76,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000520454, NIP
8943054999 (zwaną dalej Publishers Revenue Optimization) i wykorzystywane w celu
spersonalizowania wyświetlanych reklam. Dane udostępniane są firmie Publishers Revenue
Optimization na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą Publishers Revenue
Optimization, a spółką Meteo Sp. z o.o. ul. Tyniecka 15/17/1, 02-630 Warszawa, która to
spółka działa na podstawie umowy licencji pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, ul.
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa a spółką Meteo Sp. z o.o ul. Tyniecka
15/17/1, 02-630 Warszawa.

8. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do jej wycofania. Dane
przetwarzane w celu uregulowania płatności będą przetwarzane przez okres przechowywania
dokumentacji finansowo-księgowej i ewentualnego ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

9. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania a
także, na zasadach określonych przez RODO, prawo do usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać
wysyłając wiadomość e-mail na adres meteo@icm.edu.pl.

10. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych (Użytkownika) narusza postanowienia ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.

11. W przypadku dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych
Użytkownika w ramach Serwisu Użytkownik może się kontaktować z Serwisem przez email:
meteo@icm.edu.pl.